HOME

Mentorschap

image

Belangen behartigen van iemand die dat soms al lange tijd niet zelf meer kan

Klik voor de website

Naar de website van NBPM - professionele mentoren

Vertegenwoordiger GoedVertegenwoordigd

Wat is professioneel mentorschap?

Een mentor is soms nodig voor mensen die onbekwaam zijn voor zichzelf allerlei zaken te regelen in de zorg. Dat zijn vaak demente mensen of mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben, bekend zijn met psychiatrische ziektebeelden of bijvoorbeeld wanneer iemand in coma ligt, mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niemand in de naaste omgeving die voor hun de zorg regelt. De verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt deels door iemand anders overgenomen. Dit kan ook door een naast familielid uitgevoerd worden, echter, in de praktijk blijkt het vaak een zware opgave. De persoon die een mentor toegewezen krijgt, noemen we ‘gementoreerde’.

Zorgbruggen Bewindvoering is sterk in het bieden van bewindvoering, mentorschap en curatele wanneer er sprake is van dementie en in geval van (meervoudig) gehandicapten zorg.

Tevens verwijzen we u daarvoor naar de mogelijkheid van het levenstestament op www.EindAkkoord.nl

 1. Wat is mentorschap?
  Mentorschap kent verschillende betekenissen. In deze brochure bedoelen wij de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat soms al lange tijd niet zelf meer kan. Het gaat om volwassen mensen die verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebben. Mensen die bijvoorbeeld in een instelling wonen. De mentor wordt na onderzoek door de kantonrechter als wettelijk vertegenwoordiger aangesteld.

 2. Welke andere vormen van belangenbehartiging zijn er?
  Mentorschap, welke andere vormen van belangenbehartiging zijn er?Er zijn verschillende manieren om de belangen van iemand te behartigen die dat zelf niet meer kan. Soms is dat op verzoek van de betrokkene zelf.
  De kantonrechter kan de vertegenwoordiging voor materiële beslissingen (geld of bezittingen) onderbrengen bij een persoon of kantoor voor bewindvoering. De betrokkene krijgt dan ondersteuning bij geldzaken of bij aan- en verkoop van (onroerende) goederen.
  De zwaarst wegende maatregel is het onder curatele stellen. Wanneer de rechter iemand onder curatele plaatst, worden vrijwel alle beslissingen over welzijn, zorg, geld en goederen, plus de deelname aan verkiezingen afgenomen. Voor alle duidelijk; mentorschap gaat dus niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom zorg, wonen en welzijn.

 3. Wanneer is mentorschap nodig?
  Mentorschap, wanneer is mentorschap nodig?Veel volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig wanneer ze zaken nog goed zelfstandig kunnen regelen. Het is wel gewenst wanneer iemand bijvoorbeeld minder goed zicht op behandelingsmogelijkheden heeft, waar het maken van een juiste keuze moeilijk is. Het kan ook voorkomen dat in de familie grote onenigheid voorkomt. Die kan een eenduidige vertegenwoordiging tegenover hulpverleners in de weg staan, waardoor het maken van juiste beslissingen wordt bemoeilijkt.

 4. Hoe komt mentorschap tot stand?
  De mentor wordt benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter wil vooraf aan de instellingszitting een diagnoserapport of andere rapportage van een arts ontvangen om te kunnen vaststellen of het nodig is een mentor te benoemen.
  Dit proces van aanvraag, via onderzoek, tot uitspraak duurt gemiddeld twee tot drie maanden, maar dat is afhankelijk van het kanton.

 5. Wat wordt er van de mentor gevraagd?
  Mentorschap, wat wordt er van de mentor gevraagd?Het is belangrijk om voor iemand die mentorschap nodig heeft, een mentor te vinden die vakbekwaam is. Voor professioneel mentorschap is een gedegen opleiding en bij voorkeur een ruime ervaring in de zorg noodzakelijk.
  Voor een mentor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. De mentor moet in staat zijn zich in te leven in een ander. De mentor mag best initiatiefrijk en zo nodig besluitvaardig zijn. Het behartigen van belangen, het stellen van grenzen en het vaardig kunnen communiceren op diverse niveaus is zeer zeker een voordeel. Het vindingrijk zijn bij het vinden van de goede oplossing in moeilijke situaties is een goede eigenschap. De mentor kan ook goed onderhandelen. Het is belangrijk dat de mentor inzicht heeft in eigen motivatie, beweegredenen en handelswijzen om adequaat te kunnen blijven handelen in diverse en soms ook moeilijke situaties. Vanzelfsprekend krijgt iedere mentor goede scholing en regelmatige bijscholing. Van de (kandidaat)mentor wordt gevraagd de gedragscode te onderschrijven.

 6. Waarover beslist de mentor?
  De mentor neemt – wanneer nodig – beslissingen voor de betrokkene over gezondheid en welzijn. De keuzes die de gementoreerde heeft, worden zo goed mogelijk aan hem uitgelegd en er wordt vervolgens rekening gehouden met diens wensen en voorkeuren. Een voorbeeld van zo’n keuze is de afweging van twee soorten medicijnen, waarbij de voor- en nadelen en (bij)werkingen worden besproken. De mentor bepaalt zo wat het advies aan de hulpverlener zal zijn. De mentor kan zich laten ondersteunen en deskundigen om advies vragen. Ook kunnen er – soms ingrijpende – keuzes worden gemaakt op het gebied van wonen. Een aanleunwoning geeft bijvoorbeeld sneller kans op hulp in nood dan een meer afgelegen woonhuis. Dan moet het woongenot afgewogen worden tegen het risico op ongevallen en hulp die niet direct ter plekke kan zijn. De mentor beslist niet over zaken rond leven en dood. Alleen de wilsbeschikking van de betrokkene wordt meegenomen in (medische) beslissingen van deze aard. Wel kan de mentor de betrokkene blijven ondersteunen. De gementoreerde heeft en houdt rechten zoals iedere burger die heeft; recht op informatie, recht op een waardige bejegening, klachtrecht, stemrecht, enzovoort. De mentor kan deze rechten van de gementoreerde gebruiken en deze ‘in de geest van’ vertegenwoordigen. En wel voor dat deel, wat de gementoreerde zelf niet meer kan.

 7. Opleiding en scholing
  De professioneel mentor blijft zich bijscholen conform de aanbevelingen. De thema’s zijn onder andere; recht en wet, communiceren met de doelgroep en met zorgverleners, wegwijs worden in zorgsituaties, onderhandelen en omgaan met ethische dilemma’s.

 8. Wie betaalt de kosten?
  Mentorschap, wie betaalt de kosten?In principe worden de onkosten van de mentor vergoed. De vergoeding is conform het LOVCK. Dit komt voor rekening van de gementoreerde of, indien die niet voldoende draagkracht heeft, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd.

 9. Wanneer eindigt het mentorschap?
  Het mentorschap eindigt wanneer daar geen noodzaak meer toe is. Bijvoorbeeld omdat de gementoreerde zelf weer vaardig genoeg is om over eigen gezondheidszaken te kunnen beslissen. Ook kan een van beiden komen te overlijden. Verder kan de relatie beëindigen, wanneer door de kantonrechter een eindtijd is vastgesteld. Of de mentor kan zelf op enig moment niet meer in staat zijn de belangen van een ander te behartigen. Wanneer één van beide partijen redenen heeft om het mentorschap te beëindigen, dan kan dit aan de kantonrechter worden gevraagd. In de regel zal de rechter hiermee instemmen, zeker wanneer is voorzien in goede vervanging.

Curatele

- top -

| all rights reserved Zorgbruggen Bewindvoering BV ©2017 | disclaimer | privacyverklaring |
Webdesign: Klik voor meer info over webdesign en onderhoud websites door Jansen Internetservice uit Bergeijk.