HOME

Klachtenreglement

image

Klachtenreglement en klachtenregeling van Zorgbruggen Bewindvoering

Klik voor de website

Naar de website van NBPM - professionele mentoren

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Zorgbruggen Bewindvoering B.V., Postbus 7, 5080 AA Hilvarenbeek – Postbus 2281, 5202 CG ’s-Hertogenbosch.
 2. Rechthebbende: een persoon waarvoor Zorgbruggen Bewindvoering B.V. tot bewindvoerder, mentor of curator is benoemd of een persoon met wie Zorgbruggen Bewindvoering B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Bezwaar: een schriftelijk aan Zorgbruggen Bewindvoering B.V. kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Zorgbruggen Bewindvoering B.V..
 4. Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Zorgbruggen Bewindvoering B.V. ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Zorgbruggen Bewindvoering B.V..
 5. Bezwaarmaker: een cliënt die een bezwaar heeft ingediend.
 6. Klager: een rechthebbende die een klacht heeft ingediend.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Zorgbruggen Bewindvoering B.V.. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Correspondentie kan worden gericht aan Zorgbruggen Bewindvoering B.V., Postbus 7, 5080 AA Hilvarenbeek of Postbus 2281, 5202 CG ’s-Hertogenbosch.


Bezwaren

Artikel 3

Een bezwaar wordt binnen tien werkdagen behandeld door Zorgbruggen Bewindvoering B.V.. Zorgbruggen Bewindvoering B.V. probeert het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de bezwaarmaker op te lossen. Is de bezwaarmaker niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.


Klachten

Artikel 4

Een klacht kan alleen schriftelijk ingediend worden en moet tenminste voorzien zijn van: naam en adres van de cliënt, datum, weergave/motivatie van de klacht en handtekening van de cliënt. Klachten die niet voorzien zijn van een datum krijgen de datum van de dag van ontvangst.

Artikel 5

Zorgbruggen Bewindvoering B.V. bevestigt de ontvangst van de klacht binnen tien werkdagen te rekenen vanaf de datum van de poststempel.
Postbus 7, 5080 AA Hilvarenbeek, Tel: 013-8200245, Email: info@zorgbruggen.nl of Postbus 2281, 5202 CG ’s-Hertogenbosch.

Artikel 6

De klacht wordt binnen vier weken behandeld door Zorgbruggen Bewindvoering B.V. met inachtneming van het volgende:

 1. Zorgbruggen Bewindvoering B.V. hoort de rechthebbende.
 2. Zorgbruggen Bewindvoering B.V. lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.
 3. Zorgbruggen Bewindvoering B.V. gaat na of de handelwijze waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift, in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe Zorgbruggen Bewindvoering B.V. zich heeft verbonden en/of na overweging van alle relevante feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
 4. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen naar aanleiding van de bevindingen die ondernomen zijn of zullen worden.


Artikel 7

 1. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8

Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de bezwaarmaker of klager zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 9

Als klager het niet eens is met de afwikkeling of uitkomst van de klacht dan wel met het feit dat de klacht niet in behandeling is genomen kan hij/zij voor bewind, mentorschap, curatele of budgetbeheer in beroep gaan bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheer (NBBI).
Voor wat betreft bewind, mentorschap of curatele kan klager zich ook wenden tot het toezichthoudende kantongerecht.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

- top -

| all rights reserved Zorgbruggen Bewindvoering BV ©2017 | disclaimer | privacyverklaring |
Webdesign: Klik voor meer info over webdesign en onderhoud websites door Jansen Internetservice uit Bergeijk.