HOME

Curatele

image

Belangen behartigen van iemand die dat zelf (meer) kan

Klik voor de website

Naar de website van NBPM - professionele mentoren

Wat is professionele curatele?

Een curator is soms tijdelijk of blijvend nodig voor mensen die wilsonbekwaam zijn en niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf allerlei zaken te regelen op verschillende levensdomeinen. Het zijn vaak demente mensen of mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben, bekend zijn met psychiatrische ziektebeelden of bijvoorbeeld wanneer iemand in coma ligt, mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niemand in de naaste omgeving die voor hun de zorg én de financiën regelt. De verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt (deels) door iemand anders overgenomen. Deels omdat iemand natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk blijft voor een aantal zaken zoals bijvoorbeeld bepaald gedrag. Ook een naast familielid kan curator worden, echter, in de praktijk blijkt het vaak een zware opgave.

Zorgbruggen Bewindvoering is sterk in het bieden van bewindvoering, mentorschap en curatele wanneer er sprake is van dementie en in geval van (meervoudig) gehandicapten zorg.

Tevens verwijzen we u daarvoor naar de mogelijkheid van het levenstestament op www.EindAkkoord.nl

 1. Wat is curatele?
  Curatele, wat is dat?Curatele kent verschillende betekenissen. In deze folder wordt bedoeld met curator de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Het gaat om volwassen mensen die verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebben. Ook hun vermogen wordt beheerd door de curator. Het is dus bewindvoering en mentorschap tezamen. Tevens is de curator iemand die op vele gebieden handelingsbevoegd is. De curator wordt na onderzoek door de kantonrechter als wettelijk vertegenwoordiger aangesteld. Een onder curatele gestelde is wilsonbekwaam. Curatele is de zwaarste maatregel van belangenbehartiging die door de rechter wordt uitgesproken. Een onder curatele gestelde verliest zijn handelingsbekwaamheid en kan zonder toestemming van de curator niet langer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een onder curatele gestelde heeft geen gezag over minderjarige kinderen.

 2. Welke andere vormen van belangenbehartiging zijn er?
  Naast curatele is er ook nog bewindvoering en mentorschap. Een bewindvoerder is bevoegd om alles rondom het vermogen van de cliënt te regelen en een mentor ziet er op toe dat de zorg, wonen en welzijn goed geregeld en uitgevoerd wordt en is bevoegd om in te grijpen.

 3. Wanneer is curatele nodig?
  Curatele, wanneer nodig?Veel volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen curator nodig wanneer ze zaken nog goed zelfstandig kunnen regelen. Het is wel gewenst wanneer iemand zelf niet bekwaam is om de financiën te regelen én de zorg en welzijn niet overziet voor zichzelf. Soms is er in de familie niemand in staat om deze zaken te regelen voor de persoon die het nodig heeft. Vaak is het ook moeilijk voor de naasten en / of ouders omdat dit een eenduidige vertegenwoordiging tegenover hulpverleners in de weg kan staan, waardoor het maken van juiste beslissingen wordt bemoeilijkt.

 4. Hoe komt curatele tot stand?
  De curator wordt benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter wil vooraf aan de instellingszitting een diagnoserapport of andere rapportage ontvangen van een arts om te kunnen vaststellen of het nodig is een curator te benoemen. Dit proces van aanvraag, via onderzoek, tot uitspraak duurt gemiddeld twee tot drie maanden maar blijft afhankelijk van het kanton.

 5. Wat wordt er van de curator gevraagd?
  Het is belangrijk om voor iemand die deze maatregel nodig heeft een curator te vinden die vakbekwaam is. Voor een professionele curator is een gedegen opleiding en bij voorkeur een ruime ervaring in de zorg noodzakelijk. Tevens dient deze geschoold te zijn om bewind te kunnen voeren. Voor een curator geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. De curator moet in staat zijn zich in te leven in een ander. De professioneel curator blijft zich bijscholen conform de aanbevelingen. De thema’s zijn onder andere recht en wet, communiceren met de doelgroep en met zorgverleners, wegwijs worden in zorgsituaties, onderhandelen en omgaan met ethische dilemma’s.

 6. Waarover beslist de curator wel en waarover niet?
  Curatele, waarover beslist de curator wel en waarover niet?Een curator mag niet beslissen over leven en dood en ook niet over diens testament of namens de onder curatele gestelde een schriftelijke wilsverklaring geven waarbij de toestemming voor medische verrichtingen wordt geweigerd. De curator kan zich laten ondersteunen en deskundigen om advies vragen. Soms moet de curator ingrijpende beslissingen maken. De curator mag beslissingen nemen over de verblijfplaats van de betrokkene, tenzij het om een gedwongen opname gaat in een psychiatrisch ziekenhuis. Euthanasie en de bijbehorende verklaringen mogen niet door een curator worden geformuleerd. De onder curatele gestelde behoudt zelf het stemrecht.

 7. Wie betaalt de kosten?
  Curatele, wie betaald de kosten?In principe worden de onkosten van de curator vergoed. De vergoeding is conform het LOVCK. Dit komt voor rekening van de onder curatele gestelde of, indien die niet voldoende draagkracht heeft, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd.

 8. Wanneer eindigt curatele?
  Het eindigt wanneer daar geen noodzaak meer toe is. Bijvoorbeeld omdat de onder curatele gestelde zelf weer vaardig genoeg is om over eigen zaken te kunnen beslissen. Ook kan een van beiden komen te overlijden. Een curator kan ontslag aanvragen wegens gewichtige redenen, maar na 8 jaar kan de curator ook ontslag zonder gewichtige reden aanvragen.

Mentorschap

- top -

| all rights reserved Zorgbruggen Bewindvoering BV ©2017 | disclaimer | privacyverklaring |
Webdesign: Klik voor meer info over webdesign en onderhoud websites door Jansen Internetservice uit Bergeijk.